Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego Świat Pościeli

„Tosia”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu Internetowego ma

charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem

obowiązków dla Klientów Sklepu internetowego.

2. Administratorem i właścicielem danych osobowych

przetwarzanych w poscieletosia.shoplo.com jest firma Świat

Pościeli „Tosia” Klaudia Kołodziej, znajdująca się pod adresem:

Hutki-Kanki ul. Jurajska 32, 42-450, posiadającą numer NIP

6492318247.

3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie

z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997

r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o

ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług

drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144,

poz. 1204 ze zm.).

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony

interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności

zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane

zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z

prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu

niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i

adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz

przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, kt

órych dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia

celu przetwarzania.

5. Niezdefiniowane a użyte w niniejszym Regulaminie Promocji

określenia są tożsame z określeniami zdefiniowanymi w

Regulaminie Sklepu Internetowego.

§2 GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych zbiera samodzielnie lub za pośrednictwem

osób trzecich, dane osobowe Klientów Sklepu internetowego

takie jak:

1) pliki cookie,

2) dane o wykorzystaniu,

3) adres e-mail,

4) imię i nazwisko,

5) nazwa użytkownika,

6) numer telefonu,

7) adres pocztowy (ulica, numer domu, kod pocztowy).

2. Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez

Klienta albo automatycznie zbierane podczas korzystania ze

Sklepu internetowego.

3. Wykorzystywanie plików cookie lub innych narzędzi

monitorowania służy jedynie do identyfikacji Klientów i zapamię

tywania ich osobistych preferencji, w celu należytego i

efektywnego świadczenia usług wymaganych przez Klienta.

4. Klient ponosi osobistą odpowiedzialność za dane stron

trzecich opublikowane lub udostępniane w Sklepie internetowym

i deklaruje prawo do komunikowania się z nimi zwalniając

Administratora Danych z wszelkiej odpowiedzialności za ich

bezprawne wykorzystanie.

5. Dane są przetwarzane w siedzibie Administratora Danych i w

innych miejscach. Aby uzyskać więcej informacji, należy

skontaktować się z Administratorem Danych.

6. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do ś

wiadczenia usługi dla przez Klienta, lub też przez okres określony

przez cele o których mowa w Polityce Prywatności. Klient może w

każdej chwili zwrócić się do Administratora Danych o

zawieszenie lub usunięcie jego danych.

§ 3 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane dotyczące Klienta są zbierane w celu umożliwienia ś

wiadczenia usług w Sklepie internetowym, jak również do celów

takich jak:

1) Analityka,

2) Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznoś

ciowymi,

3) Komentowanie treści,

4) Kontakt z Użytkownikiem,

5) Obsługa płatności,

6) Remarketing i targetowanie behawioralne,

7) Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform,

8) Zarządzanie adresami e-mail i wysyłanie wiadomości.

2. Administrator Danych przetwarza Dane Klientów w sposób

prawidłowy, podejmując odpowiednie środki bezpieczeństwa w

celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem,

modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych.

3. Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów

i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i

sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami.

4. Poza Administratorem Danych, w niektórych przypadkach,

dane mogą być dostępne dla określonych typów osób

odpowiedzialnych za działania serwisu lub podmiotów zewnę

trznych.

5. Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do

celów prawnych przez Administratora Danych, w sądzie lub w

działaniach prowadzących do możliwych działań prawnych

wynikających z niewłaściwego stosowania tej Aplikacji lub zwią

zanych z nią usług. Użytkownik powinien być świadomy faktu, ż

e Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia

Danych Osobowych na żądanie władz.

§ 4 PRAWA KLIENTÓW

1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne,

aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Sklepu

Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych

osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji właściwej umowy

skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest

konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na

jego żądanie działań przed jej zawarciem.

3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpo

średniego własnych produktów lub usług Administratora podstaw

ą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Usługobiorcy lub

Klienta lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów

realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4

Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie

usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing

bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

4. Klienci mają prawo w każdej chwili dowiedzieć się, czy ich

Dane Osobowe były przechowywane i skonsultować się z

Administratorem Danych, aby dowiedzieć się o ich zawartości i

pochodzeniu w celu sprawdzenia ich dokładności lub żądania ich

uzupełnienia, anulowania, aktualizacji lub poprawy, ich przekształ

cenia do postaci anonimowej albo do zablokowania wszelkich

danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także do

sprzeciwienia się ich wykorzystaniu z wszelkich uzasadnionych

powodów.

5. Wnioski w zakresie o którym mowa w ust. 4 powyżej należy

przesyłać do Administratora Danych, korzystając z informacji

kontaktowych podanych we wstępie niniejszego dokumentu.

§ 5 ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

1. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania

zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie

przez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie. Zaleca

się, aby sprawdzać tę stronę możliwie często, zwracając uwag

ę na datę ostatniej modyfikacji wymienioną w stopce.

2. Jeśli Klient sprzeciwia się którejkolwiek ze zmian w Polityce

Prywatności, Klient musi zaprzestać korzystania ze Sklepu

internetowego i może zażądać, aby Administrator Danych usun

ął jego Dane Osobowe. Jeśli nie skierował takiego żądania,

aktualna w danym momencie polityka prywatności ma

zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników,

jakie posiada Administrator Danych.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃ COWE

1. Oprócz informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności,

Sklep internetowy może zapewnić Użytkownikowi dodatkowe i

kontekstowe informacje dotyczących określonych usług lub

gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.

2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne

zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych

odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych

ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostę

pnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących

przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub

przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od

Administratora Danych w dowolnym momencie. Informacje

kontaktowe znaleźć można we wstępie niniejszego dokumentu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl