Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu

Sklep internetowy Świat Pościeli „Tosia” - Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy https://swiatposcielitosia.pl/ prowadzony jest przez firmę

Świat Pościeli „Tosia” Klaudia Kołodziej, zarejestrowaną, przy ul. Jurajskiej 32,

42-450 Hutki-Kanki, NIP: 6492318247

§2 DEFINICJE

1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsi

ębiorcą, w ramach sklepu Świat Pościeli „Tosia”, czynności prawnej niezwią

zanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Przedsiębiorca - Świat Pościeli „Tosia” Klaudia Kołodziej, zarejestrowaną,

przy ul. Jurajskiej 32, 42-450 Hutki-Kanki, NIP: 6492318247

3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem

Sklepu.

4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem

poscieletosia.shoplo.com

§ 3 KONTAKT

1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Jurajska 32, 42-450 Hutki-Kanki

2. Adres poczty elektronicznej: swiatposcielitosia@gmail.com

3. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem

adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych.

2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt

dostawy wskazane na stronach Sklepu.

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w

terminie 7 dni.

2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:

a. za pośrednictwem serwisu BlueMedia. Obsługą płatności elektronicznych

zajmuje się operator Blue Media Spółka Akcyjna 81-718 Sopot, ul. Powsta

ńców Warszawy 6, KRS 0000320590. Dostępne formy płatności:

1. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic,

Maestro,

2. Płatności online,

3. Płatności mobile BLIK

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję

dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na

rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. W

przypadku płatności kartą termin dostawy towaru lub usługi liczy się od

momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności

znajdują się na stronach Sklepu.

4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w

opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zam

ówienia.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni.

2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony towar (pościel) tylko i wyłącznie wtedy kiedy nie został on przez Konsumenta rozpakowany, rozłożony lub wyprany (ze względów higienicznych). 

3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w kt

órym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia

inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie

rzeczy.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi

poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w

drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Przedsiębiorcy

podanych w niniejszym regulaminie.

5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy

zamieszczonego w Internecie, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby

Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa

odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. Skutki odstąpienia od umowy:

a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi

wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia

rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez

Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób

dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w

każdym przypadku nie później niż 7 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca

został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstą

pienia od umowy.;

b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposob

ów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji,

chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym

przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;

c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu

otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w

zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w

niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni

od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy.

Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem

terminu 14 dni;

e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;

f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z

korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w

zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu

rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, przysługuje klientom

przy zakupie produktów większości produktów w ofercie sklepu, z wyłą

czeniem produktów, które, zgodnie z Art. 38 ustawy o prawach

konsumenta są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji

konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru

Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną

przepisami kodeksu cywilnego.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane

w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.

4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wyst

ąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie

Konsumenta w związku z wadą towaru.

5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta

w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żą

danie Konsumenta uznał za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na

adres podany w § 3 Regulaminu. 7. W przypadku gdy na produkt została

udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy

opisie produktu w Sklepie.

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i

DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji

Handlowej.

b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy

Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§ 9 DANE OSOBOWE

1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane,

które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu

przetwarzane przez Przedsiębiorcę.

2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są głównie na podstawie

umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych

(RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez

Przedsiębiorcę zawiera polityka prywatności zamieszczona tutaj.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają

zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczeg

ólności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks

cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania

cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy

konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego

zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl